Nominee 2017
English   


Актуално
Начало > Актуално


ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

„НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, СОФИЯ

 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

 

 

 

 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: „ПОДГОТОВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЗЛАТА  НА АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ ПО СТЕНИТЕ НА ИНТЕРИОРА В ТРОННАТА ЗАЛА НА БИВШИЯ КНЯЖЕСКИ ДВОРЕЦ В ГР. СОФИЯ, ПЛ.”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР І” №1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЮНИ 2012 г.


СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

 

1.      Оферта по образец /Приложение №1/

2.      Заповед за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.

3.   Публична покана.

 

4.   Пълно описание на обекта на поръчката /Приложение № 2/

 

5.  Техническа спецификация /Приложение № 3/

 

6. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната оценка на оферта /Приложение № 4/

 

7. Образец на техническо предложение за изпълнение на поръчката и за изпълнение на показателите за комплексна оценка на оферта /Приложение № 5/

 

8.  Образец на ценово предложение /Приложение № 6/

 

9 . Образец на декларация по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП / Приложение № 7/

 

10. Образец от декларация по чл.56, ал.1, т.7 ЗОП / Приложение № 8/

 

11. Образец на декларация за спазване изискванията безопасност /Приложение № 9/

 

12. Проект на договор /Приложение №10/

 

13. Указание за подготовката на оферта /Приложение № 11/

 

 

 

 

Приложение 1

 

 

До

Национален музей на

Българското изобразително изкуство

гр. София, площад "Княз Александър І" № 1

 

ОФЕРТА

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

 

Възложител: Национален музей на българското изобразително изкуство.

 

Участник: ..................................................................................................., ЕИК ...............................

Със седалище и адрес на управление: гр. ........................, ...............................................................

Тел.: ................................., факс: ................................., e-mail: ..........................................................

Представляван от .................................................................., в качеството му на ............................

 

БАНКОВА СМЕТКА:

Банка: .............................................

Клон:  .............................................

IBAN: .............................................

BIC:    .............................................

 

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

 

            Представяме Ви нашата оферта в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

 

            1. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде в съответствие с изискванията, посочени в Документацията.

            2. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, предложените от нас единични цени и обща стойност за изпълнение на поръчката ще останат постоянни и няма да бъдат променяни по време на изпълнението й.

            4. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, ще започнем изпълнението на обществената поръчка от датата на откриване на строителната площадка.  

            5. Декларираме, че ако нашето предложение бъде прието, ще изпълним обществената поръчка в срока, уговорен в договора за обществена поръчка.

            6. Запознати сме и приемаме без възражения условията на проекта на договор за обществена поръчка. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договора в законоустановения срок.

            7. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, сме съгласни да представим гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от общата стойност на договора без ДДС, която да бъде освободена в съответствие с условията на договора за обществена поръчка.

            8. В случай, че бъдем избрани за изпълнител на поръчката, при подписването на договора ще представим удостоверения от съответните компетентни органи за декларираните обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП (в оригинал или заверени копия от органа, издал документа).

            9. Съгласни сме, че ако при изпълнение на обществената поръчка използваме подизпълнители, без да сме декларирали това, договорът ни за обществена поръчка ще бъде прекратен незабавно по наша вина, ведно с всички произтичащите от това законни последици.

            10. С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети задължения са валидни за срок от .............................. календарни дниот датата, определена като краен срок за подаване на офертите. Офертата ще остане обвързваща за нас и може да бъде приета по всяко време, преди изтичане на този срок.

 

            Като неразделна част от настоящата оферта прилагаме всички необходими документи, посочени от възложителя в Обявлението за обществена поръчка и/или в документацията за участие.

 

            Представяме всички документи в пълно съответствие с изискванията на възложителя.

 

 

Дата: ............2012 г.                                                            КАНДИДАТ:

                                                                                                          (подпис и печат)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2

 

 

 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

 

 

Наименование на поръчката: „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

 

 

Възложител: Национален музей на българското изобразително изкуство

 

Процедурата има за цел сключване на договор за извършване на строително-ремонтни дейности, включващи подготовка и изпълнение на позлата на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец в гр.София, пл."Княз Александър І" №1.  Позлатените гипсови орнаменти са разположени вертикално, с приблизителна площ от 54 кв. м. Консервационно – реставрационните работи включват  сваляне на бронзово покритие от предишни намесии, възстановяване на липсващи елементи на приблизателна площ от 10 кв.м., подготовка на основата, изпълнение на позлатата, лаково покритие на обща площ 54 кв.м. , с обща стойност 100 000лв. без включен ДДС.

 

  

Обектът на поръчката включва строително-ремонтните дейности, посочени изчерпателно в Техническите спецификации – част от документацията за участие в процедурата.

 

Поръчката не е разделена на обособени позиции.

 

 

Спечелилият поръчката изпълнител съвместно с Възложителя на обществената поръчка внасят реставрационния проект за съгласуване в НИНКН

В случаите на създаване на пречки от страна на изпълнителя за внасянето на реставрационния проект за съгласуване или отказ за съгласуване на реставрационния  проект от страна на НИНКН, се внася за съгласуване проекта на класирания на второ място кандидат.

Обществената поръчка се прекратява в случай, че НИНКН не съгласува реставрационния проект и на класирания на второ място кандидат.

 

 

 

 

 

Приложение 3

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
Видове работи Ед. Ед.  
мярка цена /лв./  
1 Изнасяне/внасяне мебелировка и подвижно  оборудване ч/час 14,00  
2 Покриване на стационарно оборудване с фолио, полагане настилка върху подово покритие м2 2,57  
3 Изхвърляне на отпадъци кг    
4 Сваляне на бронзово покритие от предишни намеси м2    
5 Възстановяване на гипсови орнаменти м2    
6 Подготовка на основа за полагане на златно покритие м2    
7 Доставка на злато м2 13,50  
8 Доставка и изпълнение на лаково покритие м2    
9 Почистване работната площадка м2    
10 Изпълнение на златно покритие м2    

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА

 

В процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.Княз Александър І” № 1

 

Възложител: Национален музей на българското изобразително изкуство

 

 

І. ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

 

Показателите за оценка на всяка оферта за обособена позиция са:

 

1. Показател „Цена“ (Пц);

2. Показател „Техническо предложение“ (Птп)

3. Показател „Срок за изпълнение“ (Пси);

4. Показател „Гаранционен срок“ (Пгс).

Гаранционният срок се дава при условие, че гаранцията не включва щети, нанесени от моралното остаряване на сградата, външни механични повреди, причинени от обстоятелства, нямащи нищо общо с реставрацията, използваните техника,  технология и материали, т.е. механични повреди, причинени по непредпазливост или предумишлено от трети лица, както и от природни бедствия.

 

Относителните тежести на показателите за оценка са:

 

Показател

Относителна

тежест

Максимален

брой точки

„Цена“ (Пц)

40

40

„Техническо предложение“ (Птп)

40

40

„Срок за изпълнение“ (Пси)

10

10

„Гаранционен срок“ (Пгс)

10

10

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

 

1. Оценката по Показателя „Цена“ (Пц) се определя, като се изчисли съотношението между най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник, и цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

 

            Цмин х 40

Пц = ----------------,                 където:

                  Цуч

Цмин е най-ниската цена за изпълнение на поръчката, предложена от участник;

Цуч е цената за изпълнение на поръчката, предложена от участника, чиято оферта се оценява;

40 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Цена“ (Пц) в точки.

 

2. Оценката по Показателя „Техническо предложение“ (Птп) се определя според степента, в която представеното от участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката съответства на изискванията на възложителя по отношение на мерките за осигуряване на качеството и безопасност и здраве, мерките за опазване на имуществото на възложителя и графика на дейностите, както следва:

 

 

Мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката

от 0 до 10 точки

Мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката

от 0 до 5 точки

Мерки за опазване на имуществото на възложителя при изпълнение на поръчката

от 0 до 5 точки

Реалистично определяне на продължителността на дейностите по изпълнение на поръчката

от 0 до 10 точки

Балансирано разпределение на дейностите във времето по отношение ефективното управление и изпълнение на поръчката

от 0 до 5 точки

Последователност и хронологична приемственост на дейностите по изпълнение на поръчката

от 0 до 5 точки

 

Комисията дава 10 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката, които напълно съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

Комисията дава 8 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката, които във висока степен съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, но имащи незначителни непълноти.

Комисията дава 6 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката, които в средна степен съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, но имащи значителни непълноти.

Комисията дава 4 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката, които не съответстват в достатъчна степен на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, имащи значителни непълноти.

Комисията дава 2 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката, които в преобладаваща степен не съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

Комисията дава 0 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на качеството при изпълнение на поръчката, които напълно не съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

 

Комисията дава 5 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката, които напълно съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

Комисията дава 4 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката, които във висока степен съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, но имащи незначителни непълноти.

Комисията дава 3 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката, които в средна степен съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, но имащи значителни непълноти.

Комисията дава 2 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката, които не съответстват в достатъчна степен на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, имащи значителни непълноти.

Комисията дава 1 точка на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката, които в преобладаваща степен не съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

Комисията дава 0 точки на предложение, съдържащо мерки за осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на поръчката, които напълно не съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

 

Комисията дава 5 точки на предложение, съдържащо мерки за опазване на имуществото при изпълнение на поръчката, които напълно съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

Комисията дава 4 точки на предложение, съдържащо мерки за опазване на имуществото при изпълнение на поръчката, които във висока степен съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, но имащи незначителни непълноти.

Комисията дава 3 точки на предложение, съдържащо мерки за опазване на имуществото при изпълнение на поръчката, които в средна степен съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, но имащи значителни непълноти.

Комисията дава 2 точки на предложение, съдържащо мерки за опазване на имуществото при изпълнение на поръчката, които не съответстват в достатъчна степен на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката, имащи значителни непълноти.

Комисията дава 1 точка на предложение, съдържащо мерки за опазване на имуществото при изпълнение на поръчката, които в преобладаваща степен не съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

Комисията дава 0 точки на предложение, съдържащо мерки за опазване на имуществото при изпълнение на поръчката, които напълно не съответстват на изискванията на възложителя и спецификите на поръчката.

 

Комисията дава 10 точки на предложение, съдържащо напълно реалистично определяне на продължителността на дейностите по изпълнение на поръчката.

Комисията дава 8 точки на предложение, съдържащо във висока степен реалистично определяне на продължителността на дейностите по изпълнение на поръчката, но имащо незначителни несъответствия.

Комисията дава 6 точки на предложение, съдържащо в средна степен реалистично определяне на продължителността на дейностите по изпълнение на поръчката, но имащо значителни несъответствия.

Комисията дава 4 точки на предложение, несъдържащо в достатъчна степен реалистично определяне на продължителността на дейностите по изпълнение на поръчката, имащо значителни несъответствия.

Комисията дава 2 точки на предложение, съдържащо в преобладаваща степен нереалистично определяне на продължителността на дейностите по изпълнение на поръчката.

Комисията дава 0 точки на предложение, съдържащо напълно нереалистично определяне на продължителността на дейностите по изпълнение на поръчката.

 

Комисията дава 5 точки на предложение, съдържащо напълно балансирано разпределение на дейностите във времето по отношение ефективното управление и изпълнение на поръчката.

Комисията дава 4 точки на предложение, съдържащо във висока степен балансирано разпределение на дейностите във времето по отношение ефективното управление и изпълнение на поръчката, но имащо незначителни несъответствия.

Комисията дава 3 точки на предложение, съдържащо в средна степен балансирано разпределение на дейностите във времето по отношение ефективното управление и изпълнение на поръчката, но имащо значителни несъответствия.

Комисията дава 2 точки на предложение, несъдържащо в достатъчна степен балансирано разпределение на дейностите във времето по отношение ефективното управление и изпълнение на поръчката, имащо значителни несъответствия.

Комисията дава 1 точка на предложение, съдържащо в преобладаваща степен небалансирано разпределение на дейностите във времето по отношение ефективното управление и изпълнение на поръчката.

Комисията дава 0 точки на предложение, съдържащо напълно небалансирано разпределение на дейностите във времето по отношение ефективното управление и изпълнение на поръчката.

 

Комисията дава 5 точки на предложение, съдържащо пълна последователност и хронологична приемственост на дейностите по изпълнение на поръчката.

Комисията дава 4 точки на предложение, съдържащо във висока степен последователност и хронологична приемственост на дейностите по изпълнение на поръчката, но имащо незначителни несъответствия.

Комисията дава 3 точки на предложение, съдържащо в средна степен последователност и хронологична приемственост на дейностите по изпълнение на поръчката, но имащо значителни несъответствия.

Комисията дава 2 точки на предложение, несъдържащо в достатъчна степен последователност и хронологична приемственост на дейностите по изпълнение на поръчката, имащо значителни несъответствия.

Комисията дава 1 точка на предложение, съдържащо в преобладаваща степен непоследователност и липса на хронологична приемственост на дейностите по изпълнение на поръчката.

Комисията дава 0 точки на предложение, съдържащо пълна непоследователност и липса на хронологична приемственост на дейностите по изпълнение на поръчката.

 

При оценяването на офертите по Показателя „Техническо предложение“ (Птп) комисията е длъжна да изложи мотиви защо счита, че всяка конкретна оферта следва да получи съответния брой точки по този показател. В нейно право е да прецени кое Техническо предложение за изпълнение на поръчката в каква степен удовлетворява възложителя и да го оцени по адекватен начин.

 

Максималната възможна оценка на оферта по Показателя „Техническо предложение“ (Птп) е 40 точки. Представлява сбор от точките, дадени на офертата от комисията в съответствие с горните правила.

 

3. Оценката по Показателя „Срок за изпълнение“ (Пси) се определя, като се изчисли съотношението между най-краткия срок за изпълнение на поръчката, предложен от участник, и срокът за изпълнение на поръчката, предложен от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

 

            СИмин х 10

Пси = ----------------,               където:

                 СИуч

 

СИмин е най-краткият срок на изпълнение на поръчката в дни, предложен от участник;

СИуч е срокът на изпълнение на поръчката в дни, предложен от участника, чиято оферта се оценява;

10 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Срок за изпълнение“ (Пси) в точки.

 

4. Оценката по Показателя „Гаранционен срок“ (Пгс) се определя, като се изчисли съотношението между най-продължителния гаранционен срок в календарни дни, предложен от участник, и гаранционния срок  в календарни дни, предложен от участника, чиято оферта се оценява, по следната формула:

 

 

 

               СОПуч х 10

Пгс = ----------------,               където:

                 СОПмакс

 

СОПмакс е най-продължителният гаранционен срок срок в календарни дни, предложен от участник;

СОПуч е гаранционният срок в календарни дни, предложен от участника, чиято оферта се оценява;

10 е максималната стойност на относителната тежест на Показателя „Гаранционен срок“  в точки.

 

ІІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

 

Максималната възможна стойност на Комплексната оценка на оферта (Ко) е 100 точки. Изчислява се по следната формула:

Ко = Пц + Птп + Пси + Пгс, където:

 

Пц е оценката на офертата по Показателя „Цена“;

Птп е оценката на офертата по Показателя „Техническо предложение“;

Пси е оценката на офертата по Показателя „Срок за изпълнение“;

Пгс е оценката на офертата по Показателя „Гаранционен срок“.

 

ІV. КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

 

Класирането на офертите се извършва от комисията в низходящ ред на получените Комплексни оценки, като на първо място се класира офертата с най-висока Комплексна оценка.

 

При наличие на две или повече оферти с равни Комплексни оценки, на първо място се класира офертата с най-висока оценка по Показателя „Цена“ (Пц).

 

При наличие на две или повече оферти с равни оценки по Показателя „Цена“ (Пц), комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти в присъствието на нотариус.

 

 

 

 

Приложение 5

 

 

 

ДО

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ

НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГР. СОФИЯ

ПЛ.”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР І” №1  

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  И ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

 

 

Наименование на поръчката: „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

 

Възложител: Национален музей на българското изобразително изкуство

 

 

Настоящото Техническо предложение е подадено от .........................................................................................., ЕГН ...................................., в качеството му на ...................................................................... на кандидата .........................................................................................., ЕИК .............................., вписан в ...................................................................................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ............................................., ..................................................................................................................................

 

 

Уважаеми ГОСПОЖИ И господа,

 

След запознаване с всички изисквания на възложителя и документацията за участие в процедурата, потвърждавам, че представляваният от мен участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията във връзка с предмета на поръчката. Същото доказвам с документите, посочени в Списъка на документите, съдържащи се в офертата.

 

 

 

ПРЕДЛАГАМ:

 

1. Място на изпълнение на поръчката: Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

3.              Гаранционен срок : ...................................;

Гаранционният срок се дава при условие, че гаранцията не включва щети, нанесени от моралното остаряване на сградата, външни механични повреди, причинени от обстоятелства, нямащи нищо общо с реставрацията, използваните техника,  технология и материали, т.е. механични повреди, причинени по непредпазливост или предумишлено от трети лица, както и от природни бедствия.

 

4. Срок на валидност на офертата (най-малко 30 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти): ....................................;

5.      Материалите, които ще  бъдат използвани :

     - кит – ............................(вид и държава на производство, производител);

    -  миксион – .......................(вид и държава на производство, производител);

-  злато (22 карата ) ...............(държава на производство, производител);

          -  лаково покритие - ...................(вид и държава на производство, производител);

 

6.      Етапите и процесите на реставрационните дейности са както следва:

a.       .....................................................;

b.      ......................................................;

c.       ......................................................;

d.      ......................................................;

e.       ...........................

 

7.      Количеството и стойността на материалите и другите консумативи са както следва :

 

a.       .....................................................;

b.      ......................................................;

c.       ......................................................;

d.      ......................................................;

e.       ...........................

 

 

Неразделна част към настоящото предложение е техническата спецификация с посочени единични цени – Приложение № 3

 

 

8.      Настилката на подовото покритие ще бъде от ............................................;

 

9.      Срок на изпълнение на поръчката ......................................... (до 5 месеца);

 

В случай, че представляваният от мен кандидат бъде определен за изпълнител, ще представи в срок всички документи, необходими за подписването на договор за обществена поръчка.

 

 

ПОДПИС:

 

Дата                            ___________

Име и фамилия                                                                                             

Длъжност                  __________________________________________

Наименование на кандидата___________________________________

 

 

Приложение 6

 

 

ДО

НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ

НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ГР. СОФИЯ

ПЛ.”КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР І” №1  

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

 

Наименование на поръчката: „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

 

Възложител: Национален музей на българското изобразително изкуство

 

 

Настоящото Ценово предложение е подадено от .........................................................................................., ЕГН ...................................., в качеството му на ...................................................................... на кандидата .........................................................................................., ЕИК .............................., вписан в ...................................................................................................................., със седалище и адрес на управление: гр. ............................................., ..................................................................................................................................

 

 

 

Уважаеми господа,

 

След запознаване с всички изисквания на възложителя и документацията за участие в процедурата, от името и за сметка на представлявания от мен кандидат предлагам да изпълня поръчката при посочените по-долу финансови условия.

 

            За изпълнение на предмета на поръчката в съответствие с условията на възложителя, общата стойност на Ценовото ми предложение възлиза на: ..................... лв. (............................................................ лева) (размерът на паричната сума се попълва от участника в цифри и с думи) без ДДС и ДДС в размер на ..................... лв. (............................................................ лева) (размерът на ДДС се попълва от участника в цифри и с думи).

 

 

 


 

ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

 

Ø    Посочената цена е в лева и включва всички разходи за изпълнение на поръчката;

Ø    Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията на възложителя;

Ø    При откриване на несъответствие между предложените в техническата спецификация / Приложение № 2/ единични цени,  и общата стойност, валидна ще бъдео бщата стойност. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще приведа единичните цени в съответствие с общата стойност.

 

 

 

ПОДПИС:

 

Дата                             ___________

Име и фамилия                                                                                             

Длъжност                  __________________________________________

Наименование на кандидата___________________________________

                                                                               

 

Приложение 7

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я *

 

по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП

 

 

Долуподписаният /-ната/ ....……………………………………………………., с лична карта № …………………………, издадена на …………………… г. от ………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на ......................……………………………………….......................... на ………………………………………………………………………….........……….. участник в Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл.253- 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл.301- 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл.194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл.219 - 252 от Наказателния кодекс.

 

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.

 

3. Участникът, който представлявам, не е:

а)  обявен в несъстоятелност.

б) в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

в) в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

 

4. Участникът, когото представлявам, няма задължения към държавата или към община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.

 

5. Участникът, когото представлявам, няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

 

6. Лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП в дружеството, което представлявам, не са свързани лица с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

 

7. Участникът, който представлявам, не е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

 

 

       …………2012 г.                                                ДЕКЛАРАТОР:* Декларацията се подписва от едноличния търговец,когато участникът е физическо лице. Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице.

 

 

 

 

Приложение 8

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП

 

 

Долуподписаният /-ната/ ....……………………………………………………., с лична карта № …………………………, издадена на …………………… г. от ………………………………., с ЕГН ……………………………………, в качеството ми на ......................……………………………………….......................... на ………………………………………………………………………….........……….. участник в Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

 

Участникът, който представлявам:

1. При изпълнението на поръчката няма да използва / ще използва подизпълнители;

2. Подизпълнители ще бъдат:

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

 

(избройте наименованията, седалищата и адресите на управление на подизпълнителите, стойността и дела но тяхното участие (процент от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка), която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител)

 

            Подизпълнителите са запознати с предмета и условията на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата.

 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за посочване на неверни данни.

 

 

…………2012 г.                                                       ДЕКЛАРАТОР:

 

 

 

 

 

Приложение 9

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

 

Долуподписаният: ..............................................................................................................................

                                      (собствено, бащино, фамилно име)

ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № .............................., издадена на ........................ г.

от ................................................, с постоянен адрес: .............................., ........................................ ...............................................................................................................................................................,

тел.: .............................., факс .............................., е-mail: ................................................................,

в качеството си на .............................................

                                                      (длъжност)

на .........................................................................................................................................................,

(наименованието на участника)

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

 

Представляваният от мен участник ще прилага утвърдена със стандарт технология и материали, които по никакъв начин няма да нарушат или увредят културната ценност и са обратими, ще организира за своя сметка всички необходими обезопасителни и охранителни мероприятия по време на изпълнение на обществена поръчка с предмет „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец в гр. София, пл.”Княз Александър І №1”, ако бъде избран за изпълнител.

 

Известна ми е наказателна отговорност за деклариране на неверни данни по чл. 313 от НК.

 

 

Дата: ............2012 г.                                                            ДЕКЛАРАТОР: ................................

                                                                                                                                                                     (подпис и печат)

 

 

 

 

 

Приложение 10

 

Д  О  Г  О  В  О  Р

/Проект/

 

Днес, …………. 2012 г. в гр.София, между:

 

1. НАЦИОНАЛЕН МУЗЕЙ НА БЪЛГАРСКОТО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, БУЛСТАТ 000670984, с адрес пл. “Княз Александър І” № 1, представляван от Директора Слава Иванова, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

и

2................................................................................................................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

       

на основание Глава VІІІ „а”, чл. 101а от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящият договор за следното:

 

І.ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

1.Възложителят възлага, а Изпълнителя приема да извърши строително-ремонтни дейности, наричани в договора за краткост “ СМР”, а именно: подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1.  Изпълнителят ще изпълни възложените работи срещу цена …………………, без ДДС, посочена в ценовото предложение, съобразена с предложените единични цени за отделните видове СМР, посочени в Приложение № 3/ Техническа спецификация/ към настоящия договор, представляващо неразделна част от него.

1.1.  Стойността на договора не може да надвишава сумата от 100 000(сто хиляди ) лева без ДДС.

1.2. Възложителят не е длъжен да заяви пълният обем работи, съответстващ на стойността на този договор и не носи отговорност към Изпълнителя в случай, че не се възложат СМР за сумата от 100 000 (сто хиляди )лева без ДДС.

1.3. Извършените от изпълнителя СМР, подлежащи на заплащане се удостоверяват с двустранен протокол /акт образец 19/, подписан от страните, в който се отразяват видовете извършени СМР, количеството им и тяхната единична и обща стойност.

 

ІІ.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

 

2. Общата стойност на извършените СМР се определя на база приложеното към 

офертата на изпълнителя Ценово предложение /Приложение №6/ и е фиксирана за целия период на договора, като не подлежат на корекция за времето на действието му.

3. Плащането на цената по настоящият договор се извършва чрез банков превод по сметка IBAN ........................... BIC ......................... при Банка ..................................по следния начин:

Авансови плащания:

а/ Стойността на материала “злато” се заплаща авансово в срок от 3(три) дни преди покупката на материала” злато” и след  депозирано от Изпълнителя писмено искане  до Възложителя, в което заявява готовността си да извърши покупката, срокът в който ще бъде доставено златото, и което искане се отправя най – малко в срок от 3(три) дневен срок преди датата на извършване на  плащане по договора за закупуване на материала. Към писменото искане Изпълнителят задължително следва да приложи сключения договор за закупуване на материала” злато”, документ за потвърждаване на поръчката от доставчика, съдържащ вида, произхода и карата на материала ”злато”, съответстващи на изискванията на Възложителя и на заявените в офертата.

б/ 20 % (двадесет процента) от предложената цена, съгласно ценовото предложение, от което се приспада цената на материала “злато”, се заплаща авансово в 3 (три) дневен срок след подписване на настоящия договор

 

Окончателно плащане: В срок от  7( седем )дни от двустранното подписване на акт образец 19, в който работата е приета без забележки от страна на Възложителя, представени са всички сертификати, изискани от Възложителя в документацията по поръчката, и от датата на двустранния протокол, с който  Изпълнителят предава на Възложителя   два броя писмена и фото - документация за всички консервационно - реставрационни дейности  на хартиен и електронен носител се заплаща останалата част от сумата, съгласно офертата.

 

ІІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

 

4. Възложителят е длъжен:

4.1. да заплати извършените СМР в срока и при условията на чл.3.

4.2. да приеме СМР, ако съответстват на  изискванията на Възложителя, офертата, и е изпълнено  с отлично качество.

4.3. да уведоми изпълнителя своевременно за неизвършена и/ или лошо изпълнена работа.

 

5. Изпълнителят е длъжен:

5.1. да изпълнява възложените СМР съгласно поръчката на възложителя и съобразно представената оферта качествено, в срок и удовлетворително за Възложителя, като:

-        организира и координира цялостния процес на възложената дейност при спазване на законовата и подзаконова нормативна уредба, в това число и всички изисквания за противопожарна безопасност и здравословни и безопасни условия на труд;

-        не допуска недостатъци, пропуски, отклонения от предмета на поръчката, както и нарушения на технологията на изпълняваните СМР или влагане на некачествени материали;

-        изпълнява строителството с квалифицирана работна ръка и изправни съоръжения, поддържана по време на изпълнението на Договора в добро състояние;

-        прилага документ за потвърждаване на поръчката от доставчика, съдържащ вида, произхода и карата на материала ”злато” при писмено искане за авансово плащане пот.4 „а”.

5.2. да предаде извършените СМР  с двустранен протокол образец 19, както и два броя писмена и фото - документация за всички консервационно - реставрационни дейности  на хартиен и електронен носител  в срока, определен в офертата;

5.3.  да представи на Възложителя издадените първични и други счетоводни документи по договора;

5.4. да извършва СМР, като се съобразява с цялостната дейност на Възложителя и да предотвратява щети върху неговото имущество. В случай, че Изпълнителят предприема действия, които представляват опасност от повреждане на имущество на Възложителя, той е длъжен незабавно да уведоми Възложителя и да получи писмени указания за начина на извършване на същите.

5.5. да уведоми писмено и незабавно Възложителя за завършването на възложената работа на всеки отделен етап и го покани за съставяне на акт образец 19.

5.6. да издаде на Възложителя фактура след всеки съставен акт образец 19.

6.7. да съобрази реставрационните дейности с всички мерки за безопасност и защита имуществото на Възложителя.

          5.8. да предостави на Възложителя и поканените от него лица възможност да извършват контрол по изпълнението на работите на обекта;

          5.9. да уведоми Възложителя за готовността да се съставят съответните актове и протоколи;

          5.10. да уведомява Възложителя за извършените СМР, които подлежат на закриване, и чието качество и количество не могат да бъдат установени по-късно;

          5.11. своевременно да почиства ремонтиращите се помещения, както и околната среда, и да отстранява от обекта излишната своя механизация, материали и отпадъци;

         5.12. да предаде на Възложителя съставените по време на извършване на СМР актове и протоколи, сертификати и свидетелства за годност на  вложените материали и всички други документи съотносими към извършените СМР;

         5.13. да отстранява своевременно пропуските и недостатъците, допуснати по време на строителството или проявени в гаранционните срокове;

         5.14.  да не допуска увреждане на трети лица в хода на изпълнението на Договора;

         5.15. да освободи помещенията в предходния ден от подписване на приемно-предавателния протокол (Образец 19) .

5.16 да представи на Възложителя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % от стойността му без ДДС, която Възложителят може да задържи като неустойка за неизпълнение на което и да е от задълженията по договора от страна на изпълнителя.

 

 

ІV.КАЧЕСТВО. ГАРАНЦИИ 

 

6.  Качеството на извършените СМР следва да бъде съгласно БДС, ЗУТ и подзаконовите актове по прилагането му. Изпълнителят е длъжен да приложи към всеки акт образец 19 сертификати за качеството на вложените материали.

            6.1. Изпълнителят осигурява гаранция на отделните видове СМР в срок от ........години от приемането им с акт образец 19. В рамките на гаранционния срок изпълнителят се задължава при покана от възложителя да отстрани незабавно възникналите дефекти визвършените СМР. Гаранционният срок се дава при условие, че гаранцията не включва щети, нанесени от моралното остаряване на сградата, външни механични повреди, причинени от обстоятелства, нямащи нищо общо с реставрацията, използваните техника,  технология и материали, т.е. механични повреди, причинени по непредпазливост или предумишлено от трети лица, както и от природни бедствия.

 

6.2. Възложителят може по всяко време на изпълнение на поръчката да прави проверка на съответствието на качеството на вложените материали и/или прилаганата технология с предложението, направено с офертата.

6.3. Проверката се извършва от Комисия, назначена със Заповед на Възложителя, издадена в същия ден.

6.4. В случай, че Комисията открие несъответствие на качеството на вложените материали и/или прилаганата технология с предложението, направено с офертата, Възложителят изисква от Изпълнителя за своя сметка да демонтира и положи съответващ на предложеното качество материал и/или технология.

6.5. В случай, че несъответствията в качеството на вложения материал и/или технология значително се отклонява от предложеното в проекта, Възложителят може да прекрати договора без предизвестие. 

6.6. В случай на  прекратяване на договора по т. 7.5 Възложителят ще отстрани дефектите за сметка на Изпълнителя, както и Изпълнителят дължи връщане на платените авансово суми, съгласно т.4. Ако вложените материали и труд до момента на прекратяване надхвърлят платените авансово суми, то същите са за сметка на Изпълнителя и той не може да иска заплащането им или отстраняването им.

6.7. Срокът за отстраняване на всички повреди и/или дефекти, както и други недостатъци, свързани с изпълнението на поръчката е 3 (три) дни от уведомяването на изпълнителя. Ако в посочения срок повредата не бъде отстранена, Възложителят има право да отстрани дефекта сам за сметка на изпълнителя. В този случай изпълнителят дължи на възложителя освен стойността на заплатеното СМР за отстраняване на повредите и/ или дефектите, така и неустойка в същия размер.

7. Възложените по този договор дейности се извършват с материали на изпълнителя и същите следва да са калкулирани /включени/ в единичните цени, посочени в офертата.

8. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всяка некачествено извършена работа във възможно най- бързия  обичайно необходим срок за това след уведомяването му от възложителя.

 

 

V. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

9. При забавено изпълнение на възложените по този договор СМР от страна на Изпълнителя, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на двойния размер на стойността на неизпълнените в срок СМР, като Възложителят си запазва правото да търси по общия исков ред вредите, които я надхвърлят.

10. Във всички останали случаи на неизпълнение на която и да е от клаузите по настоящия договор от страна на Изпълнителя, същият дължи неустойка в размер на 10% от стойността  на договора.

11. Рекламации за явни недостатъци на извършените СМР се правят в момента на приемането на обекта, за което се съставя приемно-предавателен протокол, който се подписва от страните. Когато недостатъкът е скрит или не е бил установен при приемането на обекта, рекламацията се прави в седемдневен срок от момента на откриването.

12. Възложителят има право да прихване дължимата му се неустойка от цената, която дължи на Изпълнителя, както и от гаранцията за изпълнение на договора.

 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 

13. Договорът се сключва за срок от 5/ пет/ месеца,  и произвежда действие от деня на подписването му.

14. Договорът може да бъде прекратен и при взаимно съгласие на страните, изразено писмено.

15. Възложителят може да прекрати и едностранно настоящият договор без предизвестие в случай на неизпълнение на което и да е от задълженията на изпълнителя, като уведоми писмено за това изпълнителя.

16. Възложителят може да прекрати едностранно и безвиновно договорът с 15 /петнадесет/ дневно предизвестие, отправено до изпълнителя в случай, че намери това за целесъобразно или отпадне нуждата от определени СМР.

 

 

 

VІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 

17. Настоящият договор не може да бъде изменян или допълван, освен при условията на чл.43 от ЗОП.

18. В случай на неуредени по доброволен път спорове между страните, споровете ще се отнасят пред родово компетентния съд със седалище гр.София.

19. Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра с равна сила – по един за всяка от страните.

20. Съобщенията, свързани с този договор се правят в писмена форма и се смятат за редовно връчени, ако са изпратени на следните посочени по- долу адреси.В случай,че някоя от страните промени адреса си и не е уведомила надлежно другата страна, всяко изпратено и неполучено съобщение се смята за редовно връчено, ако е изпратено на посочените адреси.

 

Данни за възложителя:                                        

НАЦИОНАЛЕН  МУЗЕЙ  НА  БЪЛГАРСКОТО  ИЗОБРАЗИТЕЛНО  ИЗКУСТВО

Адрес: гр. София 1000, пл. "Княз Александър I" №1,

Тел. централа: 00359 2 9800093, тел.: 00359(2) 980 0071, 00359(2) 980 0093, тел/факс: 00359(2) 980 3320,

Директор: Слава Иванова

 

Данни за изпълнителя:......................................

 

 

            Неразделна част от договора са: Оферта /Приложение №1/, Техническо предложение /Приложение № 5/ и Техническа спецификация /Приложение №3, съдържаща единични цени

 

            Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

 

За Възложителя:                                             За Изпълнителя:                                           

          Директор

     /Слава Иванова /                                                 / .............................../

 

 

 

 

 

 

Приложение 11

 

 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА

 

 

Наименование на поръчката: „Подготовка и изпълнение на позлата  на архитектурни елементи по стените на интериора в тронната зала на бившия Княжески дворец” в гр. София, пл.”Княз Александър І” №1

 

 

Възложител: Национален музей на българското изобразително изкуство

 

При изготвяне на офертата всеки кандидат е длъжен да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

До изтичането на срока за получаване на офертите всеки кандидат може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки кандидат има право да представи само една оферта.

Възложителят не е допуснал възможността за представяне на варианти, съответно всеки кандидат може да предложи само един вариант в офертата си.

До оценка и класиране се допускат само офертите, които отговарят на  изискванията за изпълнение, посочени от възложителя в Публичната покана.

 

Всяка представена оферта трябва да съдържа:

a.       Списък на документите, съдържащи се в офертата

b.      Удостоверение за актуално състояние или извлечение от електронната страница на Агенцията по вписванията, заверено от кандидата; Ако кандидатът е обединение, той представя нотариално заверен договор за гражданско дружество по смисъла на чл.357 ЗЗД

c.       Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;

d.      Декларация по чл. 56, ал.1, т.8 от ЗОП;

e.       Заверени копия от дипломи за завършено висше образование – магистърска степен,  специалност "Консервация и реставрация" на членовете на екипа на кандидата и на ръководителя на екипа;

f.       Творческа автобиография на ръководителя на екипа;

 

g.      Удостоверение по чл. 165 от Закона за културното наследство на ръководителя на екипа;

h.      Заверени копия от документи, удостоверяващи опит в работата за реставрация и изпълнение на позлата на минимум един обект, реализиран от ръководителя на екипа. Изискването за опит  в изпълнението на подобен обект се доказва с договор, протокол за приемане на работата и референция.

i.        Описание на материалите, които ще  бъдат използвани - кит, миксион, злато (22 карата), лаково покритие - вид и държава на производство, производител;

j.        Сертификат, удостоверяващ чистотата на златото;

k.      Описание на етапите и процесите на реставрационните дейности – количество и стойност на материалите и другите консумативи;

l.        Описание на техническото оборудване, включващо скеле с гумени колела и настилка, предпазваща подовото покритие;

m.    Реставраторски проект, който включва:

-          Кратка историческа справка;

-          Подробно описание на състоянието на културната ценност;

-          Подробно описание на технологията и материалите;

-          Фотоси, които документират състоянието на културната ценност;

n.      Декларация, че кандидатът ще прилага утвърдена със стандарт технология и материали, които по никакъв начин няма да нарушат или увредят културната ценност и са обратими /по образец/;

o.      Декларация за срок на гаранционно поддържане - минимум 15 /петнадесет/години;

p.      Декларация, че в случай на определеняне на кандидата за изпълнител, той ще изготви и представи на Възложителя  два броя писмена и фото - документация за всички консервационно - реставрационни дейности

q.      Срок на валидност на офертата - 30 дни;

r.        Минимален гаранционен срок - 15 години;

s.       Срок на изпълнение на поръчката - до 5 /пет/ месеца;

t.        Предлагана цена (Ценово предложение по образец),

u.      Техническо предложение по образец;

v.      Техническа спецификация,с посочени единични цени;

w.    Надлежно попълнен и подписан договор.

 

Цената на реставрационните работи е крайна, без включено ДДС.

 

 

 

Офертата се представя на хартиен и електронен носител в деловодството на Националния музей на българското изобразително изкуство, в запечатан, надлежно надписан непрозрачен плик. Кандидат, който наруши това изискване, се отстранява от участие в процедурата.

 

 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по т.1 по-горе се представя в легализиран превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес.

Оферта може да бъде представена и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. В този случай участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, по конвенционалния ред, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

При приемане на оферта служител на възложителя отбелязва върху плика поредния номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на кандидата оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър.

           Спечелилият поръчката изпълнител съвместно с Възложителя на обществената поръчка внасят реставрационния проект за съгласуване в НИНКН

            В случаите на създаване на пречки от страна на изпълнителя за внасянето на реставрационния проект за съгласуване или отказ за съгласуване на реставрационния  проект от страна на НИНКН, се внася за съгласуване проекта на класирания на второ място кандидат.

Обществената поръчка се прекратява в случай, че НИНКН не съгласува реставрационния проект и на класирания на второ място кандидат.

 

Всички участници са длъжни да се придържат стриктно към заложените в тръжната документация изисквания!

 

nationalartgallerybg

21.6.2012 23:13 

Покажи новини.  Сортирай по  Ред